REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWO-PLASTYCZNEGO „LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

1. Kolejna edycja Regionalnego Konkursu Językowo-Plastycznego adresowana jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z regionu.

2. Celem konkursu jest:

• zachęcanie dzieci do używania języka angielskiego w celu komunikacji, również kulturowej,

• rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci w formie doskonalenia różnorodnych technik plastycznych,

• kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.

 

3. Tematem konkursu jest list do świętego Mikołaja w języku angielskim.

4. Ocenie podlega zarówno treść listu, poprawność językowa, jak i forma plastyczna.

5. Wymagania konkursowe:

Format: kartka formatu A4 w pozycji pionowej, najlepiej z bloku technicznego.

Technika: dowolna.

Treść listu: tekst w języku angielskim, o długości co najmniej 4 zdań prostych, co najwyżej 15 zdań prostych. Gdy zajdzie prawdopodobieństwo, iż praca jest niesamodzielna, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dyskwalifikacji pracy. Tekst może być napisany ręcznie lub wydrukowany.

6. Pracę należy podpisać na odwrocie, zamieszczając następujące dane:

  • Imię i nazwisko autora pracy
  • Klasa, do której uczęszcza
  • Dokładny adres szkoły
  • E-mail szkoły

• Telefon do szkoły

  • Imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana

7. Prace należy składać do Pani Agnieszki Dowejko – Sobek lub Pani Marzeny Kowalik do dnia 6.12.

 

Pliki do pobrania

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

19 listopada 2021r. w naszej szkole odbędzie się pierwsza część etapu szkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, II etapu edukacyjnego zwłaszcza uczniowie klas VII oraz VIII.

Pierwsza część etapu szkolnego przeprowadzona będzie  w postaci egzaminu papierowego. Test składać się będzie z 60 pytań, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu uczestnicy będą mieć 45 minut. Do części II etapu pierwszego przejdą uczestnicy, którzy otrzymają minimum 45 punktów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami laureaci oraz finaliści Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z części językowej dotyczącej języka angielskiego oraz mają  możliwość składania dokumentów do wybranej szkoły z pierwszeństwem w rekrutacji. Serdecznie zapraszam do udziału w olimpiadzie.  Serdecznie zapraszam do udziału i proszę zainteresowanych uczniów o kontakt ze mną. 

Poniżej znajdują się przykładowe testy na poszczególnych poziomach etapów: https://ojaj.wsjo.pl/przykladowe-testy-oraz-poziomy-etapow-2021-2022/

Agnieszka Dowejko-Sobek

Wojewódzki konkurs literacki

Zapraszam do kolejnego udziału w konkursie historycznym organizowanym w 40 rocznicę prowadzenia

stanu wojennego. Zachęcam do udziału i proszę zainteresowanych uczniów o kontakt ze mną

                                                                                                                                 Renata Węgrzyn

Pliki do pobrania

ZAPRASZAMY NA WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

Wojewódzki Konkurs Plastyczny

pt. „Znam swój kraj - Czar polskich miast i wsi” dla uczniów klas 0-III

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 10 w Gliwicach zaprasza uczniów z klas 0 – III do wzięcia udziału w VI edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Znam swój kraj - Czar polskich miast i wsi”

1. Cele konkursu

- kształtowanie patriotyzmu i tożsamości kulturowej dzieci,

- inspirowanie dzieci do podejmowania działań kreatywnych,

- integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei patriotyzmu,

- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.

2. Przedmiotem konkursu są prace uczniów przygotowane w 2 kategoriach: uczniowie klas 0 – I

uczniowie klas II - III

3. Technika realizacji dowolna: rysunek, malarstwo, wycinanki, techniki mieszane, własne.

4. Format: A3

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca (metryczkę prosimy zamieścić z tyłu pracy).

6. Każda placówka może nadesłać max 10 prac plastycznych z każdego poziomu. Na konkurs można nadesłać prace dotąd nigdzie niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.

7.Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Nadesłane na konkurs prace będą opublikowane na stronie internetowej organizatora.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

9. Prace prosimy nadsyłać na adres:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 20

im. Powstańców Śląskich

ul. Jana Śliwki 8

44-102 Gliwice

tel./fax. 32 270 57 07

10. Termin nadsyłania prac upływa 22.11.2021 r.

11. O terminie rozstrzygnięcia konkursu powiadomimy odrębnym pismem. Laureaci konkursu na obu poziomach zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami.

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy:

Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak, Kornelia Zając

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ...................................................................................................... (imię i nazwisko, klasa) w konkursie „Czas polskich miast i wsi", na zasadach określonych w Regulaminie ww. konkursu, w szczególności do udostępniania jego danych osobowych i publikacji wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji celu ww. konkursu.

2. Upoważniam Szkołę ........................................................................................................................... (nazwa szkoły) do przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu.

3. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.

4. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych .................................................................................................................... (imię i nazwisko ucznia) wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135).

5. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

………………………………………………………… …………………………

Imię i nazwisko - podpis rodzica /opiekuna prawnego/ data

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów szkół podstawowych

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów szkół podstawowych zostanie przeprowadzony w NASZEJ SZKOLE w następujących terminach:
1) pierwszy stopień – 26 października 2021 r. godz.9.00  - j. angielski , w tym samym dniu -   godz. 12.00 - historia
2) drugi stopień – 23 listopada 2021 r.
3) trzeci stopień – 9 marca 2022 r.

Zachęcam do udziału i proszę o kontakt ze mną

Renata Węgrzyn

 

więcej